goedekennis.nl >> Schoolboeken >> Dedicon Educatief >> Verklaring Leesbeperking voor aangepaste schoolboeken

Verklaring Leesbeperking voor aangepaste schoolboeken

Voor leerlingen met een leesbeperking zoals dyslexie kunnen de aangepaste schoolboeken van Dedicon een belangrijke ondersteuning bieden bij het lezen. Een leesbeperking is bijvoorbeeld een visuele beperking, dyslexie of een andere aandoening waardoor een lezer niet met de normale gedrukte boeken kan werken. Om de aangepaste boeken te kunnen bestellen voor jezelf, je leerling of je zoon of dochter, is een officiële Verklaring Leesbeperking (bijvoorbeeld een dyslexieverklaring) nodig.

Wat is een officiële Verklaring Leesbeperking?

In een Officiële Verklaring Leesbeperking moet een expert aangeven dat er bij de betreffende leerling sprake is van een leesbeperking. Een Verklaring Leesbeperking kan verschillende vormen hebben. Soms kan de verklaring gebaseerd zijn op een onderzoek, zoals bij dyslexie. Maar het kan ook gebaseerd zijn op de kennis en ervaringen vanuit een behandeling, zoals bij een motorische beperking.

Voor deze vier groepen leerlingen mag een expert een Verklaring Leesbeperking verzorgen:

Leerlingen met leerstoornis (zoals dyslexie)

Leerlingen met een leerstoornis zoals dyslexie kunnen een Verklaring Leesbeperking ontvangen. In het geval van dyslexie wordt het vaak een dyslexieverklaring genoemd. In de (dyslexie)verklaring verklaart een bevoegde autoriteit dat de leerstoornis het lezen aanzienlijk in de weg zit. 

Een bevoegde autoriteit is in dit geval een psycholoog of orthopedagoog, met specifieke deskundigheid op het gebied van leerstoornissen en daarmee samenhangende onderwijsbelemmeringen. Op de website van NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) kun je bevoegde deskundigen op het gebied van dyslexie in jouw regio vinden.

Leerlingen met visuele beperking

Leerlingen die blind of slechtziend zijn en daardoor niet de mogelijkheid hebben om standaard gedrukt materiaal te lezen komen ook in aanmerking voor een Verklaring Leesbeperking. Ook hier geldt dat een bevoegde autoriteit moet bevestigen dat de leerling blind is of door beperkte visus een probleem heeft om toegang te krijgen tot de tekst.

Een bevoegde autoriteit is in dit geval een cluster 1 school (een inschrijving is in dit geval voldoende), oog- of huisarts of optometrist. Leerlingen met een visuele beperking in het regulier onderwijs kunnen via hun AOB'er een verklaring vragen.

Leerlingen met fysieke beperking

Leerlingen met een fysieke beperking zoals een motorische beperking, waardoor het voor deze leerlingen niet mogelijk is om standaard gedrukt materiaal te gebruiken voor leesonderwijs. Een bevoegde autoriteit moet de fysieke beperking bevestigen in de Verklaring Leesbeperking en onderbouwen waarom deze beperking invloed heeft op de mogelijkheid om te lezen.

Een bevoegd autoriteit kan een fysiotherapeut, behandelend arts of ergotherapeut zijn.

Leerlingen met andere beperking

In deze categorie vallen leerlingen die niet automatisch een Verklaring Leesbeperking krijgen. Het gaat dan om leerlingen met bijvoorbeeld auditieve beperkingen, ASS, ADHD, ADD of Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het toekennen van de toegang tot aangepaste school- en studieboeken bij Dedicon Educatief is afhankelijk van deze onderbouwing bij de beperking van de leerling. Eventueel kunnen wij jou benaderen voor aanvullende informatie.

Voor deze leerlingen is een aanvullende onderbouwing nodig door de bevoegde autoriteit waarom de leerling als secundair probleem leesproblemen ervaart. Ook hier geldt dat de bevoegde autoriteit een behandelend arts, ambulant onderwijskundig begeleider, zorgcoördinator, IB’er of een psycholoog of orthopedagoog, met specifieke deskundigheid rond de specifieke onderwijsbehoefte van de betreffende leerling kan zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over de rechten op extra ondersteuning die een leerling met een Verklaring Leesbeperking heeft? Lees het op de website van het ministerie van OCW.

31 augustus 2017Tags: bestellen, dyslexieverklaring, dyslexie